Dịch vụ sửa chữa nhà cực sốt tại Hà Nội

Bạn cần sửa chữa lại ngôi nhà của mình? Bạn cần thay đổi không gian sống của chính mình và người thân? Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ sửa chữa nhà tốt nhất

Thôi, bác Thịnh thì vẳn khét tiéng là tay đáo dể. Chá thế mà cái sửa chữa nhà ngay nao một bọn lính chào mào có tới ngót mười sửa chữa nhà 

sua chua nha

người đổu bị bác ta đánh chạy như dàn vịt. Anh em cứ quá khen. Tài nghệ tôi hãy còn phải luyện thêm nhiêu nữa.

Bác Thịnh vừa cười, vừa khiêm tỗn trả lời mọi người. Mụ Táo dã trỢn to mắt, lè dài lưỡi, cẩt tiỂng như lệnh vỡ nói chen vào:Bác Thịnh thì còn phải kể. Chúng tôi xin tôn bó lên làm trùm. Các anh, các chị nghĩ thé nào? À thế còn bọn bà chị đây?Bác Thịnh vuổt mái tóc, đội lại mũ “cát két”, tươi cười trả lời.Đây là chị Lam, chị Xung, chị Tài. Còn con này là em họ tôi tên là Tươi. Các chị ấy đéu làm hàng xáo hoặc bán hàng rau. Nhưng cả bọn lại còn một nghé thứ hai nữa…

Tức là nghé chửi thiên hạ như tôi chứ gì?Mụ Táo vừa sửa nhà  tiép lời nói thé cả bọn đéu cười giòn giã và sửa nhà 

sua chua nha 2

nói nhao nhao:

Giỏi! Tháy tướng đoán giỏi lảm.Có tiẽng gọi giật giọng từ trên một căn gác vang xuóng:-Bà Táo! Bà Táo!Mọi người đéu ngửng đầu nhìn lên. Mẹ con cô đâu Vượng cau có hỏi xuống:

Bà Táo! Sao lại thôi? Hả, sao lại thôi?Tháy mụ Táo chi nhóẻn cái miệng rộng ra cười mà không trả lời, hai mẹ con Vượng hẩm hầm quay trở vào. Rồi có tiếng chân người chạy rám rập xuống cầu thang. Rồi cánh cửa sau nhà mở tung ra dổi diện ngay trước bọn mụ Táo. Người mẹ tiến ra trước, Vượng tiến theo sau. Cả hai giận dối, đứng trên bực cửa, cát tiếng hỏi tiép:Sao lại thôi hả bà Táo? Mà sao lại dế dịch vụ sơn nhà con Huệ chạy thoát vé dịch vụ sơn nhà nhà?Vân không trả lời, cả bọn bác Thịnh chỉ mím cười nhìn nhau.

Vừa tức tỗi vừa tỉìc ticn, Vượng chỏng lỏn nói:Người ta thuê các chị đánh, chứ thuô các chị làm trò đùa đáy hẳn?Phải, néu không đánh bươm xác con Huệ thì các chị phải hoàn lại sỗ tiễn…Này, có cái hoàn này!

Post Comment